Tanec Praha začal tento festival organizovat po vzoru obdobných již zavedených oborových platforem v Evropě. První ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA byla nenápadnou přehlídkou české taneční tvorby v prostorách Konzervatoře Duncan Centre (1994).

Dalších pět let měl festival podobu profilové akce města Hradec Králové s názvem Entrée k Tanci.

U příležitosti valného zasedání IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) v dubnu 2000 v Praze se Platforma definitivně vrátila do hlavního města s cílem využít prostor nově zrekonstruovaného divadla PONEC a dalších pražských scén (Alfred ve dvoře, Duncan Centre, Experimentální prostor NoD, DISK, Švandovo divadlo, La Fabrika, Divadlo Archa, Studio ALTA ad.).

Česká republika je jediným státem bývalého východního bloku, kde si platforma podržela každoroční kontinuitu.

 

 

Dramaturgická rada a mezinárodní porota ČTP 2019

 
Dramaturgická rada 

  • Lucie Hayashi - zakladatelka a redaktorka Tanečních aktualit, tajemnice Katedry tance HAMU, věnuje se postavení tance ve společnosti

  • Lucia Kašiarová - ředitelka neziskové organizace ALT@RT, zakladatelka kulturního centra Studio ALTA a festivalu slovenského současného tance HAYBAJ HO, umělkyně

  • Yvona Kreuzmannová – zakladatelka a ředitelka Tance Praha (sdílí 1 společný hlas s Markétou Perroud)

  • Pierre Nadaud - vedoucí Atelieru fyzického divadla DIFA JAMU, filozof, klaun, tanečník, choreograf-režisér a pedagog

  • Markéta Perroud – umělecká spoluředitelka Tance Praha (sdílí společný hlas s Yvonou Kreuzmannovou)

  • Nina Vangeli – taneční publicistka

Mezinárodní porota
 
Brzy odtajníme!

 

Základní kritéria výběru

Česká taneční platforma (ČTP) je každoroční příležitostí pro sledování aktuálního stavu našeho současného tance a pohybového divadla a trendů, kterými se toto odvětví u nás ubírá. Platforma je prostorem k zamyšlení pro naše taneční profesionály, stejně jako pro navazování tuzemských a mezinárodních kontaktů.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA, která sleduje dramaturgická rada České taneční platformy při tvorbě programu:

V obecné rovině usiluje rada o demonstraci vysoké kvality a diverzity děl současného tanečního a pohybového divadla. Českými díly jsou míněna díla českých umělců, která byla vytvořena v domácích podmínkách nebo na zahraničních stážích či rezidencích, jakož i díla umělců zahraničních, pobývajících v České republice a zde tvořících. Z důvodu zachování pestrosti rada v každém roce zařazuje jen jedno dílo od stejného autora / choreografa.

Snahou ČTP je zachycení aktuálního stavu a proto preferuje díla posledního roku. Ve výjimečných případech má dramaturgická rada z vlastního rozhodnutí právo zařadit dílo, které v předchozím roce bylo přihlášeno, ale z  objektivního důvodu nemohlo být zařazeno.

Taneční a pohybové divadlo chápeme v širokém moderním liberálním pojetí, kde mají místo jak čistě taneční formy, tak příčné žánry (cross-over); obecně veškeré formy, které pracují s pohybem a tělesností jako hlavní složkou uměleckého výrazu s extenzí až na pokraj tzv. performancí a nového cirkusu. Vzhledem k tomu, že národní platformy jsou běžně sledovány zahraničními hosty, je porota nucena přihlížet k mezinárodnímu kontextu a předjímat případný zájem zahraničních návštěvníků - profesionálů. Proto je důležitým kritériem i ohled na to, jak mohou vybraná díla případně rezonovat v zahraničí.

Kvalitou díla se rozumí silný názor či postoj tvůrců, pokud jde o téma díla, individuální, nezaměnitelný výraz a originalita tanečního jazyka. Porota rovněž sleduje, zda a jak dílo reaguje na soudobý estetický kontext.

Dramaturgická rada ČTP vyhledává a upozorňuje na tvůrce - autory se silným osobním uměleckým rukopisem, tvůrce s odvahou překročit ustálené konvence, stojí-li za jejich tvorbou neodbytná inspirace a relevantní message.

K této kvalitě neodmyslitelně patří profesionální úroveň tanečního/pohybového provedení – které však není cílem samo o sobě. Profesionální úroveň vyžaduje rada i od ostatních složek scénického provedení.

- Rada sleduje a posuzuje úroveň kompozičního myšlení

- Rada hodnotí divadelní cítění choreografa, jeho schopnost využít všech vlastností divadelní scény – specifik prostoru, světelného designu, hudby a zvuku, scénografie, kostýmů.

- Bere v úvahu i vhodný či nevhodný výběr tanečníků (v mezích reálných možností tvůrce) a práci choreografa s tanečníky. U tanečníků (případně performerů) nás zajímá jak jejich taneční, eventuálně obecně jevištní profesionalita, tak jejich scénická prezence.

Stav a skladba děl tanečního a pohybového divadla je v jednotlivých ročnících proměnlivou hodnotou; proměnlivá je proto nutně i hierarchie jednotlivých výše vyjmenovaných požadovaných a sledovaných kvalit.

Vystihnout citlivě změny v estetickém, obsahovém, případně společenském paradigmatu, které není možno jednou provždy definovat, je expertním úkolem rady, která za adekvátní posuny v přístupu bere na sebe plnou zodpovědnost.

Rada má proměnlivý, pokud možno lichý počet členů resp. hlasů. Součástí rady jsou zástupci Tance Praha, kteří také nesou největší odpovědnost za úspěšný průběh a výsledky celého procesu. Disponují jedním hlasem.

Historie

Tanec Praha začal tento festival organizovat po vzoru obdobných již zavedených oborových platforem v Evropě. První ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA byla nenápadnou přehlídkou české taneční tvorby v prostorách Konzervatoře Duncan Centre (1994).

Dalších pět let měl festival podobu profilové akce města Hradec Králové s názvem Entrée k Tanci.

U příležitosti valného zasedání IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) v dubnu 2000 v Praze se Platforma definitivně vrátila do hlavního města s cílem využít prostor nově zrekonstruovaného divadla PONEC a dalších pražských scén (Alfred ve dvoře, Duncan Centre, Experimentální prostor NoD, DISK, Švandovo divadlo, La Fabrika, Divadlo Archa, Studio ALTA ad.).

Česká republika je jediným státem bývalého východního bloku, kde si platforma podržela každoroční kontinuitu.