Česká taneční platforma je jednou z vrcholných událostí tanečního života pro naše diváky; úsilím poroty je odeznít ve skladbě programu současný stav taneční a pohybové scény v dané chvíli u nás. Platforma je tím zrcadlem k zamyšlení pro komunitu našich tanečních profesionálů.

Česká taneční platforma je také zásadní každoroční příležitostí pro předvedení aktuální kondice našeho současného tance směrodatným zahraničním profesionálům.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA, která sleduje Dramaturgická porota České taneční platformy při tvorbě programu:

V obecné rovině usiluje porota o demonstraci vysoké kvality a diverzity děl současného tanečního a pohybového divadla, která vznikla za uplynulý rok v České republice. Díly vznikajícími v České republice jsou míněna díla českých umělců, která byla vytvořena v domácích podmínkách nebo na zahraničních stážích či rezidencích, jakož i díla umělců zahraničních, pobývajících v České republice a zde tvořících. Díla mohou být vzniklá za podpory našich kulturních institucí a dalšího sponzoringu nebo bez nich, a rovněž sem patří díla vzniklá v mezinárodní koprodukci.

Taneční a pohybové divadlo chápeme v širokém moderním liberálním pojetí, kde mají místo jak čistě taneční formy, tak příčné žánry (cross-over); obecně veškeré formy, které pracují s pohybem a tělesností jako hlavní složkou uměleckého výrazu s extenzí až na pokraj tzv. performancí a nového cirkusu. Vzhledem k tomu, že národní platformy jsou běžně sledovány zahraničními hosty, je porota nucena přihlížet k mezinárodnímu kontextu a předjímat případný zájem zahraničních návštěvníků - profesionálů. Proto je jedním kritériem i ohled na to, jak mohou vybraná díla případně rezonovat v zahraničí.

Kvalitou díla se rozumí silný názor či postoj tvůrců, pokud jde o téma díla, individuální, nezaměnitelný výraz a originalita tanečního jazyka. Porota rovněž sleduje, zda a jak dílo reaguje na soudobý estetický kontext. Chápeme choreografa ve shodě s aktuálním cítěním tanečního divadla jako Autora díla (tedy nikoli jen tvůrce pohybové linie.)

Porota České taneční platformy vyhledává a upozorňuje na tvůrce - autory se silným osobním uměleckým rukopisem, tvůrce s odvahou překročit ustálené konvence, ba provokativní a extrémní, stojí-li za jejich tvorbou neodbytná inspirace a relevantní message.

K této kvalitě ovšem neodmyslitelně patří profesionální úroveň tanečního/pohybového provedení – které však není cílem samo o sobě, ale vždy bude posuzováno v rámci umělecké message (viz výše). Profesionální úroveň vyžadujeme i od ostatních složek scénického provedení.

- Porota sleduje a posuzuje úroveň kompozičního myšlení, preferuje díla vysoce strukturovaná před „řídkými“.

- Porota hodnotí divadelní cítění choreografa, jeho schopnost využít všech vlastností divadelní scény – specifik prostoru, světelného designu, hudby a zvuku, scénografie, kostýmů.

- Bere v úvahu i vhodný či nevhodný výběr tanečníků (v mezích reálných možností tvůrce) a práci choreografa s tanečníky. U tanečníků (případně performerů) nás zajímá jak jejich taneční, eventuálně obecně jevištní profesionalita, tak jejich scénická prezence. Stav a skladba děl tanečního a pohybového divadla je v jednotlivých ročnících proměnlivou hodnotou; proměnlivá je proto nutně i hierarchie jednotlivých výše vyjmenovaných požadovaných a sledovaných kvalit.

Vystihnout citlivě změny v estetickém, obsahovém, případně společenském paradigmatu, které není možno jednou provždy definovat, je expertním úkolem poroty, která za adekvátní posuny v přístupu bere na sebe plnou zodpovědnost.

Uzná-li to porota v daném roce za vhodné, zavádí zvláštní kategorii „mladé krve“, aby tak povzbudila začínající talenty, popř. jiné (tvorba pro děti apod.). Porota přihlíží k dodržování pravidel ze strany souborů (pokud jde o termíny přihlášení a uvedení přihlašovaných děl), nicméně podle svého uvážení také sama iniciativně oslovuje soubory a vyzývá k účasti, pokládá-li to za smysluplné a užitečné.

Porota má proměnlivý, ale vždy lichý počet členů. Součástí poroty jsou zástupci Tance Praha, kteří také nesou největší odpovědnost za úspěšný průběh a výsledky celého procesu. Disponují jedním hlasem.